Ons magazijn is in beweging!

Er kunnen momenteel vertragingen optreden. Je kunt er zeker van zijn dat we ervoor zorgen dat je goederen zo snel mogelijk worden geleverd.

Bedankt voor je begrip!

Algemene voorwaarden van GREENBOX GmbH & Co. KG

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden:

1. Algemeen

De onderstaande voorwaarden gelden in desbetreffende actuele versie uitsluitend voor alle toekomstige overeenkomsten met GREENBOX GmbH & Co. KG (Schwachhauser Heerstraße 266 b, 28359 Bremen, Duitsland, rechtbank Bremen HRA 25483 HB).

2. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf redelijke wijzingen aan te brengen in onze producten, indien zulks niet tot onredelijke wijziging van het voorwerp van de overeenkomst leidt. Onze informatie over de eigenschappen en toepassingen van de producten dient zuiver ter beschrijving en vormt geen waarborg voor de feitelijke eigenschappen.

Afbeeldingen van producten zijn slechts ter indicatie. Uitsluitend toegezonden productmonsters zijn representatief voor de kwaliteit, het materiaal en eigenschappen. Vergissingen vanwege door de leveranciers of producenten verstrekte onjuiste informatie kunnen niet worden uitgesloten. De eigenschappen van producten worden uitsluitend gewaarborgd na toezending op verzoek van de op de artikelen betrekking hebbende actuele productinformatie of -certificaten van de producenten of distributeurs.

3. Prijzen, verzend- en vrachtkosten en licentievergoedingen

Ons aanbod is gericht op de detailhandel, handel, industrie en nijverheid. Alle vermelde prijzen luiden, tenzij anders is aangegeven, altijd in euro exclusief de van toepassing zijnde BTW en verzend- of vrachtkosten. Bij de prijzen zijn geen kosten voor de afvoer of licentievergoedingen uit hoofde van het duale systeem voor verpakkingen inbegrepen.

4. Totstandkoming overeenkomst

Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling of verzending van de bestelde artikelen naar het laatst bekende adres. Wij behouden ons het recht voor nog te verrichten leveringen te stuiten of betaling vooraf te verlangen, indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en nakoming ervan gegronde twijfel ontstaat ten aanzien van de goede trouw van de koper of deze in verzuim is met de betaling van openstaande rekeningen.

5. Levering, betaling en eigendomsvoorbehoud

De voorwaarden voor verzending en betaling maken deel uit van de AV en zijn van toepassing op de pagina's van onze website. Voorts geldt: de informatie omtrent de levertijd is niet bindend. Bij eerste bestellingen kan de levering langer in beslag nemen in verband met de betaling vooraf of nog te verrichten controles van de kredietwaardigheid.

Controle van de kredietwaardigheid: Ten behoeve van de controle van de kredietwaardigheid ontvangen wij van BÜRGEL Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg, de in haar databank ter zake van u opgeslagen adres- en kredietgegevens met inbegrip van informatie die op basis van statistische procedures wordt verstrekt, indien wij kunnen aantonen daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben.

Wij zijn bevoegd de levering in delen te verrichten zonder bijkomende kosten voor de koper.

Transportschade dient onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld. In dat geval is de klant verplicht de vervoerder (pakketservice, expeditie) onverwijld op de transportschade te attenderen en de levering te weigeren. Levering van de goederen geschiedt - tenzij anders is overeengekomen - tegen betaling vooraf. Indien incasso is overeengekomen, geschiedt levering op rekening met korting of met toekenning van een betaaltermijn. Bij uitzondering kan levering op rekening worden overeengekomen. Verrekening of terugstorting van betalingen op grond van door ons betwiste en niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen is niet mogelijk. Na meerdere betalingsherinneringen brengen wij bij de tweede aanmaning een administratieve toeslag van € 5 en bij de derde aanmaning van € 15 in rekening. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot alle vorderingen uit de koopovereenkomst volledig zijn voldaan. Indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, in het bijzonder bij verzuim bij de betaling, zijn wij bevoegd de overeenkomst op te zeggen en de geleverde goederen terug te vorderen; de koper is verplicht tot overhandiging van de goederen.

6. Garantie en aansprakelijkheid

Voor gebreken geldt een aansprakelijkheidstermijn van een half jaar vanaf de datum van de levering. Daarvan uitgezonderd is schade op grond van opzet of grove nalatigheid of bij letsel, overlijden en gezondheidsschade indien zulks ons toe te rekenen is. § 478 en § 479 BGB blijven onverlet.

Zichtbare gebreken dienen in het handelsverkeer onmiddellijk na ontvangst van de goederen, doch uiterlijk binnen 14 dagen, te worden medegedeeld. Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Indien de koper nalaat zijn klacht binnen de termijn en op de correcte wijze te melden, worden de goederen geacht te zijn aanvaard. Ondernemers hebben, in tegenstelling tot particulieren, geen wettelijk recht op bedenktijd. Wij verzoeken u bij onjuiste bestellingen telefonisch contact met ons op te nemen teneinde de mogelijkheden te bespreken. Wij aanvaarden geen zendingen onder rembours. Voor het overige zijn wij contractueel, pre-contractueel en bovencontractueel uitsluitend aansprakelijk voor het vergoeden van schade of vergoeding van kosten die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of personen die wij inschakelen voor de nakoming veroorzaakt zijn, bij opzet of grove nalatigheid of toerekenbare niet-nakoming van cruciale verplichtingen (kardinale verplichtingen) en bij letsel, overlijden en gezondheidsschade indien zulks ons toe te rekenen is. Behalve bij opzet of grove nalatigheid of bij letsel, overlijden en gezondheidsschade is onze aansprakelijkheid bij niet-nakoming van een kardinale verplichting beperkt tot de voorzienbare, voor de overeenkomst kenmerkende schade. De beperking van de aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en personen die wij inschakelen voor de nakoming. Aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid wegens bedrog of op grond van een door ons aanvaard risico blijven onverlet.

7. Bescherming van persoonsgegevens en auteursrecht

De voorwaarden voor verzending en betaling maken deel uit van de AV en zijn van toepassing op de pagina's van onze website.

Voorts geldt: De klant aanvaardt dat door hem ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in ons systeem en automatisch verwerkt worden. Daartoe worden uw gegevens ook doorgegeven aan daartoe ingeschakelde dienstverleners, zoals vervoerders en pakketdiensten. De klant is bevoegd de over hem of onder zijn pseudoniem opgeslagen gegevens kosteloos op te vragen. De klant vrijwaart ons van alle aanspraken van derden inzake de verstrekte gegevens. Op de door ons ter beschikking gestelde verpakkingsmodellen die door ons vervaardigd zijn ten behoeve van het aanbod of de uitvoering van overeenkomsten is het auteursrecht van toepassing en zij blijven ons eigendom tot en met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Vermenigvuldiging of overdracht aan derden is uitsluitend toegestaan na onze schriftelijke toestemming. Zulks geldt eveneens voor al het overige door ons ter beschikking gestelde reclame- en marketingmateriaal, ongeacht format, uitvoering of toepassing.

Aangaande controle van de kredietwaardigheid via BÜRGEL Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, 22701 Hamburg: Ten behoeve van beslissingen inzake de motivatie, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst genereren of gebruiken wij kansberekeningen waarvoor onder meer adresgegevens worden gehanteerd.

8. Rechtsgeldigheid, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig blijken, laat zulks de overige bepalingen onverlet. Op de betrekkingen tussen de partijen bij de overeenkomst is uitsluitend het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende recht van toepassing. Het internationaal handelsrecht, in het bijzonder het VN-handelsrecht, wordt uitgesloten. Plaats van uitvoering is Meerssen en uitsluitend de rechter van Maastricht is bevoegd indien de wederpartij handelaar, rechtspersoon naar publiekrecht of een publiekrechtelijk fonds is.

GREENBOX GmbH & Co. KG, Bremen