Ontdek nu onze zomerartikelen  ☀️🍹

Privacy Policy

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is voor ons van groot belang. Daarom willen wij u hier informeren over welke van uw persoonlijke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het internetaanbod van GREENBOX GmbH & Co. KG, dat toegankelijk is onder het domein www.ecobiopack.nl en de verschillende subdomeinen ("onze website").

Wie is verantwoordelijk en hoe kan ik u bereiken?

Verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR)

GREENBOX GmbH & Co. KG
Schwachhauser Heerstraße 266 b
28359 Bremen
Germany
Telefoon +49 (0) 421 / 246 87 87 0
Fax +49 (0) 421 / 246 87 87 8
E-mail contact@greenbox.bio

Functionaris voor gegevensbescherming

secom IT GmbH
Nienburger Straße 9a
27232 Sulingen
Germany
Telefoon +49 (0) 4271 / 9473 800
E-mail datenschutz@secom-it.de

Waar gaat het over?

Deze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke eisen voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarvoor wij geen (of slechts met onevenredige inspanningen) verband kunnen leggen met uw persoon, bijvoorbeeld door anonimisering, is geen persoonsgegeven. Voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of doorgeven) is altijd een rechtsgrondslag en een omschreven doel vereist.

Gehouden persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen legitieme redenen zijn om de gegevens verder te bewaren. Wij informeren u over de specifieke bewaartermijnen of criteria voor opslag bij de afzonderlijke verwerkingen. Onafhankelijk daarvan bewaren wij uw persoonsgegevens in individuele gevallen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en bij wettelijke bewaarplichten.

Wie krijgt mijn gegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens die wij op onze website verwerken alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden en wordt gedekt door de rechtsgrondslag in het individuele geval (bijv. toestemming of bescherming van gerechtvaardigde belangen). Bovendien verstrekken wij in individuele gevallen persoonsgegevens aan derden, indien dit dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Mogelijke ontvangers zijn dan bijvoorbeeld rechtshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken enz.

Voor zover wij voor de exploitatie van onze website gebruik maken van dienstverleners die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken in het kader van de opgedragen verwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO, kunnen zij ontvangers van uw persoonsgegevens zijn. Meer informatie over het gebruik van verwerkers en webdiensten vindt u in het overzicht van de afzonderlijke verwerkingen.

Kredietcontrole

 1. Doelen van de gegevensverwerking en legitieme belangen van GREENBOX
  GREENBOX verwerkt in individuele gevallen persoonsgegevens om kredietwaardigheidsinlichtingen bij erkende kredietbureaus in te winnen die GREENBOX informatie voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van natuurlijke en juridische personen geeft. Hierbij kunnen ook scorewaarden berekend en overgedragen worden - hiervoor zijn de privacybepalingen van het betreffende kredietbureau van toepassing. GREENBOX wint de informatie enkel in als hiervoor een legitiem belang in individuele gevallen bestaat en geloofwaardig kan worden voorgesteld en verwerking na afweging van alle belangen toegelaten is. Het legitieme belang bestaat in het bijzonder bij transacties met risico op wanbetaling. De kredietwaardigheidscontrole dient om GREENBOX te vrijwaren van verliezen bij krediettransacties. De verwerking van de gegevens wordt bovendien uitgevoerd als fraudepreventie, informatieve controle, witwaspreventie, identiteits- en leeftijdscontrole, adresbepaling, klantbegeleiding of risicosturing.
 2. Rechtsgronden voor de gegevensverwerking
  GREENBOX verwerkt persoonsgegevens op basis van bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming. De verwerking verloopt op basis van instemming alsook op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG, voor zover de verwerking voor het garanderen van onze legitieme belangen of de belangen van een derde vereist is en de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokken personen die bescherming van persoonsgegevens eisen, niet zwaarder doorwegen. Instemming kan te allen tijde herroepen worden tegenover GREENBOX. Herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte persoonsgegevens.
 3. Categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden
  Persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, eventuele vroegere adressen, beroepsbenaming; Betalingsgegevens (bankgegevens)
 4. Ontvangers van de persoonsgegevens
  Ontvangers zijn kredietbureaus zoals SCHUFA, Creditreform enz.. Gegevens worden door GREENBOX niet aan derde landen doorgegeven.
 5. Recht op protest
  Volgens art. 21 lid 1 AVG kan er protest aangetekend worden tegen de verwerking van gegevens om redenen die ontstaan uit de bijzondere situatie van de betrokken persoon. Het proces kan informeel aangetekend worden en dient gericht te worden aan GREENBOX GmbH & Co KG, Schwachhauser Heerstraße 266 b, 28359 Bremen, E-mail: contact@greenbox.bio

Gebruikt u cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd wanneer u onze website bezoekt en daar worden opgeslagen. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons echter in staat verschillende analyses uit te voeren, zodat wij bijvoorbeeld de door u gebruikte browser kunnen herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en diverse informatie aan ons kunnen doorgeven (niet-essentiële cookies). Met behulp van cookies kunnen wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website te volgen en uw voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) te bepalen. Als derden informatie via cookies verwerken, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten.

In de afzonderlijke verwerkingen geven wij informatie over de betreffende diensten waarvoor wij cookies gebruiken. Als u de cookies op onze site ecobiopack.nl wilt deactiveren, gaat u naar het onderste gedeelte van de website onder "Cookie-instellingen". Hier kunt u de betreffende cookies deactiveren.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te beschermen, maken we gebruik van coderingsprocessen (bijv. SSL) via HTTPS die voldoen aan de huidige stand der techniek.

Welke rechten heb ik?

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Informatie volgens Art. 15 DSGVO, § 34 BDSG over de over u opgeslagen gegevens in de vorm van zinvolle informatie over de details van de verwerking alsmede een kopie van uw gegevens;
 • Correctie volgens art. 16 DSGVO van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige gegevens;
 • Verwijdering overeenkomstig art. 17 DSGVO van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen het wissen ervan omdat u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO.
 • Gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO, voor zover u ons persoonsgegevens hebt verstrekt in het kader van toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO of op grond van een overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 1, letter b DSGVO en deze door ons met behulp van geautomatiseerde procedures zijn verwerkt. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of wij geven de gegevens rechtstreeks door aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.
 • Bezwaar overeenkomstig art. 21 DSGVO tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 lit. e, f DSGVO en hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. Het recht op bezwaar bestaat niet wanneer dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen worden aangetoond of wanneer de verwerking wordt uitgevoerd voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer het recht op bezwaar niet bestaat voor individuele verwerkingen, wordt dit daar aangegeven.
 • Herroeping overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO van uw toestemming met werking voor de toekomst.
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of onze bedrijfscentrale.

De verwerking van uw persoonsgegevens is in strijd met de GDPR. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of onze bedrijfscentrale.

Hoe worden mijn gegevens in detail verwerkt?

Hierna informeren wij u over de afzonderlijke verwerkingen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de respectievelijke opslagperiode. Een geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, waaronder profilering, vindt niet plaats.

Terbeschikkingstelling van de website

Aard en omvang van de verwerking

Wanneer u onze website oproept en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgevraagde bestand
 • Website van waaruit de toegang plaatsvond (referrer URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider

Onze website wordt niet door ons gehost, maar door een dienstverlener die voornoemde gegevens namens ons verwerkt overeenkomstig art. 28 DSGVO ten behoeve van het aanbieden van de website.

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking vindt plaats ter bescherming van ons dwingende legitieme belang bij de weergave van onze website en het garanderen van veiligheid en stabiliteit op basis van art. 6 lid lit. f DSGVO. Het verzamelen van gegevens en de opslag in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Er bestaat geen recht op bezwaar tegen de verwerking op grond van de uitzondering van art. 21 lid 1 DSGVO. Voor zover de verdere opslag van logbestanden wettelijk verplicht is, vindt de verwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken, maar het oproepen van onze website is technisch niet mogelijk zonder het verstrekken van de gegevens.

Opslagperiode

Deze gegevens worden opgeslagen voor de duur van de weergave van de website en om technische redenen maximaal 7 dagen.

Contactformulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt over vragen van welke aard dan ook, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Voor de verwerking van de vragen maken wij gebruik van de dienst "Freshdesk". De aanbieder van deze dienst is Freshworks Inc, 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066 (hierna "Freshdesk"). Website: https://freshdesk.com/de/

Wanneer u een supportticket opent via Freshdesk, worden de gegevens die u telkens verstrekt, doorgegeven aan Freshworks en opgeslagen op hun servers in de VS. Freshworks geeft deze gegevens ook door aan externe dienstverleners om Freshdesks-diensten te kunnen aanbieden.

De doorgifte van uw gegevens aan Freshdesk is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Freshdesk vindt u in het privacybeleid van Freshdesk: https://www.freshworks.com/privacy/.

Nieuwsbrief

Aard en omvang van de verwerking

Als u zich op onze website registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres en slaan wij deze informatie samen met de datum van registratie en uw IP-adres op. U ontvangt dan een e-mail waarin u uw inschrijving voor de nieuwsbrief moet bevestigen (dubbele opt-in). Als u de inschrijving niet binnen 7 dagen bevestigt, vervalt deze automatisch en worden de gegevens niet verwerkt voor de verzending van de nieuwsbrief.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een dienst van Sendinblue GmbH (Newsletter2Go), die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt overeenkomstig art. 28 DSGVO. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Door u af te melden voor de nieuwsbrief kunt u uw herroeping conform art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst kenbaar maken. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om de nieuwsbrief te versturen zonder uw gegevens te verstrekken.

Opslagperiode

Na aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij de gegevens maximaal 7 dagen totdat de aanmelding is bevestigd. Na een succesvolle bevestiging bewaren wij uw gegevens tot de herroeping van uw toestemming (afmelding voor de nieuwsbrief), en om technische redenen daarna maximaal 4 weken.

Registratie van een klantenrekening

Aard en omvang van de verwerking

Als onderdeel van de orderverwerking verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor de registratie van een klantenaccount. In het geval van registratie van een permanente gebruikersaccount verzamelen wij ook een door u ingesteld wachtwoord. Bovendien kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die u noodzakelijk acht voor de verwerking van de bestelling.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden (bijv. expediteurs) en orderverwerkers in overeenstemming met art. 28 DSGVO voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op de registratie van een klantenrekening voor de uitvoering van een contract met u overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Er bestaat een contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken voor zover deze betrekking hebben op de verplichte velden, aangezien deze informatie noodzakelijk is om u te identificeren en voor de uitvoering van het contract van onze kant. Er is geen wettelijke verplichting om de gegevens te verstrekken. Zonder het verstrekken van deze gegevens is de bestelling in onze online shop en daarmee het sluiten van een overeenkomst niet mogelijk. Er bestaat geen verplichting tot het vrijwillig verstrekken van aanvullende informatie. De bestelling in onze online-shop is ook mogelijk zonder het verstrekken van de vrijwillige informatie.

De aanvullende verwerking van uw wachtwoord voor de registratie van de permanente gebruikersaccount wordt uitgevoerd voor het verstrekken van een klantenaccount en voor de presentatie van uw eerdere aankopen alsmede voor de opslag van uw aankoopgerelateerde gegevens (bijv. opslag van factuuradres, verschillende afleveradressen) op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Door het verwijderen van uw klantenaccount kunt u uw herroeping conform art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst kenbaar maken.

Opslagperiode

Als u als gast bestelt, worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen tot de volledige verwerking van uw bestelling (einde contract). Als u zich registreert voor een vaste klantenaccount, bewaren wij de aankoopgerelateerde gegevens na afloop van het contract totdat u uw toestemming intrekt (verwijderen van de klantenaccount). In beide gevallen worden uw gegevens alleen verder bewaard als er wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren (bijv. belasting- en handelsrecht).

DPD gegevensoverdracht ten behoeve van de kennisgeving van pakketten

In het kader van het verzendproces geven wij uw gegevens (naam, adres, e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer, indien van toepassing, alsmede andere verzendgerelateerde gegevens) door aan onze verzendpartner DPD Deutschland GmbH op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6, lid 1f. U kunt te allen tijde op DPD widerspruch_predictbenachrichtigung@dpd.de of bij elke pakketinformatie via een link bezwaar maken tegen de overdracht van aanvullende informatie zoals e-mail of mobiel telefoonnummer.

Commentaar functie

Aard en omvang van de verwerking

Als u de commentaarfunctie op onze website gebruikt, verzamelen wij uw e-mailadres, gebruikersnaam of dergelijke, commentaar/bericht en slaan deze gegevens samen met het IP-adres en de datum op.

Doel en rechtsgrondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het becommentariëren van de inhoud van onze website op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Door informele kennisgeving (verwijdering van uw commentaar) kunt u uw herroeping te allen tijde met werking voor de toekomst verklaren overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het gebruik van de commentaarfunctie is niet mogelijk zonder uw gegevens bekend te maken.

Opslagperiode

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt, maar op zijn laatst totdat uw gebruikersaccount wordt beëindigd.

Aanwezigheid op sociale media platforms

Wij onderhouden zogenaamde fanpagina's of accounts of kanalen op de hieronder genoemde netwerken om u ook binnen de sociale netwerken informatie en aanbiedingen te verstrekken en u verdere mogelijkheden te bieden om contact met ons op te nemen en u over onze aanbiedingen te informeren. Hierna informeren wij u welke gegevens wij of het betreffende sociale netwerk van u verwerken in verband met het oproepen en gebruiken van onze fanpagina's/accounts.

Gegevens die wij van u verwerken

Als u via messenger of direct message via het betreffende sociale netwerk contact met ons wilt opnemen, verwerken wij over het algemeen uw gebruikersnaam via welke u contact met ons opneemt en slaan wij, indien van toepassing, verdere door u verstrekte gegevens op voor zover dit noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken/beantwoorden.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 f) DSGVO (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking).

(Statische) gebruiksgegevens die wij ontvangen van de sociale netwerken

Wij ontvangen geautomatiseerde statistieken over onze accounts via Insights-functionaliteiten. De statistieken omvatten onder meer het totale aantal bekeken pagina's, likes, informatie over pagina-activiteiten en postinteracties, bereik, bekeken video's en informatie over de verhouding mannen/vrouwen onder onze fans/volgers.

De statistieken bevatten alleen geaggregeerde gegevens die niet aan individuele personen kunnen worden gerelateerd. U bent hierdoor voor ons niet identificeerbaar.

Welke gegevens de sociale netwerken van u verwerken

Om de inhoud van onze fanpagina's of accounts te bekijken, hoeft u geen lid te zijn van het respectieve sociale netwerk en in dit opzicht is geen gebruikersaccount voor het respectieve sociale netwerk vereist.

We wijzen er echter op dat de sociale netwerken ook gegevens van websitebezoekers zonder gebruikersaccount verzamelen en opslaan wanneer het betreffende sociale netwerk wordt opgeroepen (bijv. technische gegevens om de website aan u te kunnen tonen) en cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Voor details verwijzen wij naar het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk (zie de betreffende links hierboven).

Als u wilt communiceren met de inhoud van onze fanpagina's/accounts, bijv. commentaar geven op, delen of liken van onze berichten/bijdragen en/of contact met ons opnemen via messengerfuncties, is voorafgaande registratie bij het respectieve sociale netwerk en het verstrekken van persoonsgegevens vereist.

Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de sociale netwerken in het kader van hun gebruik door u. Bij ons weten worden uw gegevens met name opgeslagen en verwerkt in verband met de dienstverlening van het betreffende sociale netwerk, alsmede voor de analyse van het gebruikersgedrag (met behulp van cookies, pixels/web beacons en soortgelijke technologieën), op basis waarvan zowel binnen als buiten het betreffende sociale netwerk op uw interesses gebaseerde reclame wordt afgespeeld. Het kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens door de sociale netwerken buiten de EU/EER worden opgeslagen en aan derden worden doorgegeven.

Voor informatie over onder meer de precieze omvang en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, de opslagperiode/verwijdering alsmede richtlijnen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van de registratie en het gebruik van de sociale netwerken, verwijzen wij u naar het privacybeleid/cookiebeleid van de sociale netwerken. Daar vindt u ook informatie over uw rechten en bezwaarmogelijkheden.

Facebook pagina

Aan de hand van de verstrekte statistische informatie kunnen wij geen conclusies trekken over individuele gebruikers. Wij gebruiken deze informatie alleen om tegemoet te komen aan de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Wij verzamelen uw gegevens alleen via onze fanpagina om deze beschikbaar te stellen voor communicatie en interactie met ons. Deze verzameling omvat meestal uw naam, berichtinhoud, commentaarinhoud en de profielinformatie die u "publiekelijk" verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigd zakelijk en communicatief belang bij het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal overeenkomstig art. 6 lid 1 f) DSGVO. Indien u als gebruiker ten opzichte van de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, strekt de rechtsgrondslag van de verwerking zich uit tot Art. 6 lid 1 a), Art. 7 DSGVO.

Omdat de feitelijke gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale netwerk wordt uitgevoerd, is onze toegang tot uw gegevens beperkt. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk heeft volledige toegang tot uw gegevens. Hierdoor kan alleen de aanbieder direct passende maatregelen nemen en uitvoeren om uw gebruikersrechten (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, enz.) te vervullen. De uitoefening van overeenkomstige rechten is daarom het meest effectief rechtstreeks tegen de desbetreffende aanbieder.

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van de fanpagina. De rechten van de betrokkenen kunnen zowel bij Meta Platforms Ireland Limited als bij ons worden uitgeoefend. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights gegevens ligt bij Facebook onder de GDPR en Facebook voldoet aan alle verplichtingen onder de GDPR met betrekking tot de verwerking van Insights gegevens, Meta Platforms Ireland Limited levert de essentie van de Page Insights aanvulling aan betrokkenen. Wij nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit art. 13 GDPR, met inbegrip van de rechtsgrondslag, de identiteit van de controller en de opslagperiode van cookies op terminals van gebruikers. Meer informatie vindt u rechtstreeks bij Facebook (aanvullende overeenkomst met Facebook): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Instagram pagina

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram onder meer uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de Instagram-pagina's, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Instagram-pagina. Instagram verstrekt hierover meer gedetailleerde informatie onder de volgende link: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Het is voor ons niet mogelijk om aan de hand van de toegezonden statistische informatie conclusies te trekken over individuele gebruikers. Wij gebruiken deze informatie alleen om in te spelen op de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Wij verzamelen uw gegevens alleen via onze fanpagina om deze beschikbaar te stellen voor communicatie en interactie met ons. Deze verzameling omvat meestal uw naam, berichtinhoud, commentaarinhoud en de profielinformatie die u "publiekelijk" verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigd zakelijk en communicatief belang bij het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal overeenkomstig art. 6 lid 1 f) DSGVO. Indien u als gebruiker ten opzichte van de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, strekt de rechtsgrondslag van de verwerking zich uit tot Art. 6 lid 1 a), Art. 7 DSGVO.

Omdat de feitelijke gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale netwerk wordt uitgevoerd, is onze toegang tot uw gegevens beperkt. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk heeft volledige toegang tot uw gegevens. Daarom kan alleen de aanbieder direct passende maatregelen nemen en uitvoeren om uw gebruikersrechten (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, enz.) te vervullen. De uitoefening van overeenkomstige rechten is daarom het meest effectief rechtstreeks tegen de desbetreffende aanbieder.

Wij zijn samen met Instagram verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van de fanpagina. De rechten van de betrokkenen kunnen zowel bij Meta Platforms Ireland Limited als bij ons worden uitgeoefend. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van inzichten gegevens ligt bij Instagram onder de GDPR en Instagram voldoet aan alle verplichtingen onder de GDPR met betrekking tot de verwerking van inzichten gegevens, Meta Platforms Ireland Limited biedt de essentie van de pagina inzichten aanvulling op de betrokkenen. Wij nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit art. 13 GDPR, met inbegrip van de rechtsgrondslag, de identiteit van de controller en de opslagperiode van cookies op terminals van gebruikers. Meer informatie is rechtstreeks te vinden bij Instagram (aanvullende overeenkomst met Facebook): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Live chat functie

Wij gebruiken de live chat Freshchat van het bedrijf Freshworks Inc, 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo CA 94403, USA ("Freshworks"). U kunt de live chat als een contactformulier gebruiken om in bijna realtime met onze medewerkers te chatten.

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen in de chat persoonsgegevens worden verzameld en door u worden ingevoerd. De aard van deze gegevens hangt grotendeels af van uw vraag of het probleem dat u ons beschrijft. Het doel van de verwerking van al deze gegevens is om u een snelle en efficiënte manier te bieden om contact met ons op te nemen en zo onze klantenservice te verbeteren.

Door het gebruik van Freshchat worden de door u verstrekte gegevens telkens aan Freshworks doorgegeven en op hun servers in de VS opgeslagen. Freshworks geeft deze gegevens ook door aan externe dienstverleners om de diensten van Freshchat te kunnen leveren.

Freshchat gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u persoonlijke realtime chats op ecobiopack.nl kunt voeren. Dit dient om u onder bepaalde omstandigheden uitgebreide uitleg over de geschiedenis van uw aanvraag te besparen en voor de constante kwaliteitscontrole van onze live chat-dienst. De verwerking is daarom toegestaan in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b) en f) DSGVO. Indien u dit niet wenst, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via onderstaande contactgegevens. Opgeslagen live chats worden dan onmiddellijk door ons verwijderd. Als u bezwaar wilt maken tegen het opslaan van cookies op ecobiopack.nl, kunt u dit direct doen in het onderste gedeelte van onze website onder "Cookie-instellingen".

De opslag van chatgegevens dient ook om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang, waardoor de verwerking is toegestaan volgens art. 6 (1) f DSGVO.

Meer informatie over Freshworks en gegevensbescherming vindt u hier: https://www.freshworks.com/privacy/.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De provider is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com)

Hotjar is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen wij onder andere uw muisbewegingen, scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plek bent gebleven. Uit deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heat maps, waarmee kan worden bepaald welke delen van de website bij voorkeur door de websitebezoeker worden bekeken.

Verder kunnen we bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier heeft verlaten (zogenaamde conversietrechters).

Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de website-exploitant te verbeteren.

Hotjar gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of gebruik van device fingerprinting).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hotjar uitschakelen

Als je de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klik dan op de volgende link en volg de instructies daar: https://www.hotjar.com/opt-out

Houd er rekening mee dat het deactiveren van Hotjar voor elke browser of eindapparaat afzonderlijk moet worden gedaan.

Voor meer informatie over Hotjar en de gegevens die het verzamelt, zie het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract voor orderverwerking

Wij hebben met Hotjar een contract voor orderverwerking gesloten om de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming toe te passen.

Gebruik van IntelliAd

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst met bidmanagement van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Geanonimiseerde gebruiksgegevens worden in geaggregeerde vorm verwerkt en opgeslagen en uit deze gegevens worden gebruiksprofielen aangemaakt ten behoeve van een vraaggerichte vormgeving en optimalisering van deze website. Wanneer intelliAd tracking wordt gebruikt, worden cookies lokaal opgeslagen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gebruiksgegevens. Gebruik hiervoor de intelliAd opt-out functie.

Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

In aanvulling op of als alternatief voor de browser add-on, kunt u de tracking door Google Analytics op uw apparaat installeren. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst voorkomen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van Google Optimize

Onze website maakt ook gebruik van Google Optimize. Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics. Zie sectie Gebruik van Google Analytics.

Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool voorziet in de activering van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Het privacybeleid van Google voor deze tool is hier te vinden: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud correct en op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven in verschillende browsers, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken, zoals Google Web Fonts. Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaard lettertype.

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken brengt automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek tot stand. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het momenteel onduidelijk is of en voor welke doeleinden - dat de exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier.

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google conversion tracking. Als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google, wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst. De conversion tracking cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van AdWords-klanten heen worden gevolgd. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u het plaatsen van een daarvoor vereiste cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out cookies niet moet verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden geregistreerd. Zodra u alle cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Gebruik van Adobe Typekit

Wij gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd. die ons toegang geeft tot een bibliotheek van lettertypes. Om de door ons gebruikte lettertypen te integreren, moet uw browser een verbinding tot stand brengen met een Adobe-server in de VS en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Dit geeft Adobe de informatie dat onze website vanaf uw IP-adres is bezocht. Meer informatie over Adobe Typekit vindt u in het privacybeleid van Adobe.

Google DoubleClick

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben onderdelen van DoubleClick by Google geïntegreerd op onze website. DoubleClick is een merk van Google, waaronder vooral speciale online marketingoplossingen worden aangeboden aan reclamebureaus en uitgevers. DoubleClick by Google stuurt bij elke impressie en bij klikken of andere activiteiten gegevens naar de DoubleClick-server.

Elke van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookieverzoek aan de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie in de browser.

DoubleClick gebruikt hiervoor geen cookies.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID, die nodig is om de technische procedure te verwerken. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele plaatsingen te voorkomen. Bovendien stelt de cookie-ID DoubleClick in staat om conversies te registreren. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer een DoubleClick-advertentie eerder aan een gebruiker is getoond en de gebruiker vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonsgegevens, maar kan aanvullende campagne-identificatoren bevatten. Een campagne-identificatie dient om de campagnes te identificeren waarmee u al op andere websites in contact bent geweest. Als onderdeel van deze dienst verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om commissieoverzichten te genereren. Google kan onder andere bijhouden dat u op bepaalde links op onze website hebt geklikt. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt in diesem Fall an den Betreiber von DoubleClick, die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van DoubleClick by Google vindt u op https://policies.google.com/privacy.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van de Double-Click-cookie voor het optimaliseren en weergeven van reclame op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookiebanner / Consent Manager), waarmee u ook uw herroeping op elk moment met werking voor de toekomst kunt verklaren conform Art. 7 lid 3 DSGVO. De cookie wordt onder andere gebruikt voor het plaatsen en weergeven van voor de gebruiker relevante reclame en voor het maken van rapporten over reclamecampagnes of het verbeteren daarvan. Bovendien wordt de cookie gebruikt om meerdere vertoningen van dezelfde reclame te voorkomen. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van onze website oproept waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt uw browser door de betreffende DoubleClick-component automatisch verzocht gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-reclame en de afrekening van provisies. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Als u geen toestemming geeft, kunt u onze website onbeperkt bezoeken, maar zijn mogelijk niet alle functies volledig beschikbaar.

Opslagperiode

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

Retargeting/Remarketing

Deze website maakt gebruik van retargeting-diensten van de volgende aanbieders:

 • Google Adwords Remarketing, een retargeting service van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google Adwords Privacy Policy.

De retargeting-technologie maakt het mogelijk bezoekers van onze website te benaderen met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame die reeds interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om geanonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Daardoor krijgt u reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij uw product- en informatie-interesses.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies voor reclamevoorkeuren door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link.

Alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het advertentienetwerkinitiatief uitschakelen door de instructies te volgen op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Google Fonts

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als een dienst om lettertypen te leveren voor ons online aanbod. Om deze lettertypen te verkrijgen, maakt u een verbinding met de servers van Google Ireland Limited, waarbij uw IP-adres wordt doorgegeven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een uniforme verstrekking alsmede de optimalisatie van ons online aanbod op grond van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Opslagperiode

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google Fonts: https://policies.google.com/privac.

Google reCAPTCHA

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben onderdelen van Google reCAPTCHA op onze website geïntegreerd. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited en stelt ons in staat te onderscheiden of een contactverzoek afkomstig is van een natuurlijk persoon of geautomatiseerd is door middel van een programma. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Bovendien registreert Google reCAPTCHA de browsetijd van de gebruiker en de muisbewegingen om geautomatiseerde verzoeken te onderscheiden van menselijke verzoeken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google reCAPTCHA te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

De dienst wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. voor bescherming bij het indienen van formulieren overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO.

Opslagperiode

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Google Klantbeoordelingen (voorheen Google Certified Merchant Programma)

Wij werken samen met Google in het kader van het programma "Google Customer Reviews". De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma biedt ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen van gebruikers van onze website te verzamelen. Hierbij wordt u, nadat u een aankoop op onze website hebt gedaan, gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google. Als u uw toestemming geeft overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, geven wij uw e-mailadres door aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin u wordt gevraagd om de aankoopervaring op onze website te beoordelen. De door u gegeven beoordeling wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Customer Reviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard. Daarnaast wordt uw beoordeling gebruikt voor Google Seller Reviews. In het kader van het gebruik van Google Customer Reviews kan er ook een overdracht van persoonsgegevens plaatsvinden naar de servers van Google LLC. in de VS. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Google.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor Google-klantenbeoordelingen: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google met betrekking tot het programma Google Klantbeoordelingen, zie de onderstaande link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

U kunt meer lezen over Google Seller Ratings privacy op deze link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

Ingebedde YouTube-video's

Wij sluiten YouTube-video's in op sommige van onze websites. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag persoonlijk aan jou toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen.

Als je het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, krijg je bij het bekijken van YouTube-video's niet te maken met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen, moet je het opslaan van cookies in je browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in het privacybeleid van de aanbieder.

YouTube NoCookie

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben YouTube NoCookie op onze website geïntegreerd. YouTube NoCookie is een onderdeel van het videoplatform van YouTube, LLC, waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden, delen via het internet en gedetailleerde statistieken ontvangen. YouTube NoCookie stelt ons in staat inhoud van het platform in onze website te integreren.

YouTube NoCookie gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen op te stellen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en rapporten op te stellen. Als een gebruiker is geregistreerd bij YouTube, LLC, kan YouTube NoCookie de afgespeelde video's koppelen aan het profiel. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met de servers van YouTube, LLC, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden overgedragen.

Doel en rechtsgrondslag

De dienst wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een platformonafhankelijke levering van inhoud overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Opslagperiode

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird von YouTube, LLC bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für YouTube NoCookie: https://policies.google.com/privacy.

YouTube Video

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben YouTube Video op onze website geïntegreerd. YouTube Video is een onderdeel van het videoplatform van YouTube, LLC, waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden, delen via het internet en gedetailleerde statistieken ontvangen. YouTube Video stelt ons in staat inhoud van het platform in onze website te integreren.

YouTube Video gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen op te stellen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en rapporten op te stellen. Als een gebruiker is geregistreerd bij YouTube, LLC, kan YouTube Video de afgespeelde video's koppelen aan het profiel. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van YouTube, LLC, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden overgedragen.

Doel en rechtsgrondslag

De dienst wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een platformonafhankelijke levering van inhoud overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Opslagperiode

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

Awin partnerprogramma

Wat is het Awin affiliate programma?

Wij werken samen met het affiliate- en reclamebedrijf AWIN AG (Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlijn, Duitsland). Awin gebruikt ook tracking tools om zijn diensten uit te voeren om een gebruikersactie (zoals de aankoop van een product) te kunnen opslaan en volgen. Daardoor worden ook gegevens over u in gepseudonimiseerde vorm naar het bedrijf gestuurd en daar opgeslagen. In dit privacybeleid willen wij u uitleggen waarom wij dit affiliate programma gebruiken, welke gegevens worden opgeslagen en hoe, en hoe u deze gegevensopslag ook kunt voorkomen.

Awin is een affiliate marketing netwerk. Leden van dit netwerk zijn adverteerders en website-exploitanten die een advertentieplatform bieden voor de producten of diensten die zij aanbieden. In verband met affiliate marketing worden adverteerders meestal adverteerders genoemd en website-exploitanten publishers. Publishers plaatsen dus advertenties voor adverteerders op hun platform (website) en ontvangen bij een klik of verkoop een bijbehorende commissie.

Waarom gebruiken wij het Awin affiliate programma op onze website?

Naast onze content, producten of diensten willen wij u ook interessante advertenties aanbieden die aansluiten bij ons thema. Daarom bieden wij onze website ook aan als advertentieruimte en ontvangen wij veel contacten met adverteerders via het Awin affiliate netwerk. Hierdoor kunnen wij geselecteerde advertenties op onze website plaatsen en ontvangen wij een commissie voor succesvolle transacties (leads, sales).

Welke gegevens worden door het Awin affiliate programma opgeslagen?

Awin heeft bepaalde gebruikersgegevens nodig om het pad van ons (publisher) naar de adverteerder te kunnen reconstrueren. Dit betekent dat wanneer u op een advertentie op onze website klikt en zo op de website van de adverteerder komt, dit wordt gedocumenteerd door cookies. Awin maakt een beperkt gebruikersprofiel aan (zonder uw naam en identiteit), dat het pad van de advertentie naar een verkoop kan documenteren.

Om dit pad te kunnen traceren, gebruikt Awin zogenaamde tracking domain cookies, journey tags en device fingerprinting. De cookies worden in uw browser geplaatst wanneer u op een van onze advertenties op onze website klikt. De journey tags zijn ingesloten als JavaScript-code in de website van de adverteerder zodat Awin transactiegegevens ontvangt en met fingerprinting kan Awin een apparaat uniek identificeren door rekening te houden met browser- of apparaatkenmerken. De cookies slaan informatie op zoals wanneer op welk advertentiemateriaal op welk moment op welke website is geklikt.

Hier tonen wij u enkele voorbeelden van cookies die in uw browser worden geplaatst wanneer u op een advertentie op onze website klikt.

Naam: AWSESS
Wert: 360701:2483145312506337-1
Doel: Deze cookie registreert wanneer u een advertentie ziet of erop klikt. Deze informatie wordt gebruikt om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.
Vervaldatum: na einde sessie

Naam: aw11354
Wert: 512465|0|0|1606813823||aw|24336851897
Doel: Deze cookie wordt ingesteld zodra u op een link naar de adverteerder hebt geklikt. De ID slaat ons webadres op, de advertentie waarop u hebt geklikt, de tijd, de ID voor het type advertentie en de product-ID.
Vervaldatum: na 30 dagen

Naam: bId
Wert: HLEX_5fc6087ff90540.34189752312506337
Doel: Deze cookie stelt een browser-specifieke ID in om een nieuwe klik op dezelfde browser te identificeren.
Vervaldatum: na één jaar

Al deze gegevens worden alleen gebruikt om de marketinginspanningen en verkopen van een uitgever te volgen. Bovendien krijgen de leden van het netwerk een analyserapport van de verzamelde gegevens. Dit zijn altijd slechts samengevatte gegevens waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Volgens Awin worden de verzamelde gegevens niet gebruikt voor interesse- of persoonlijkheidsprofielen van gebruikers. Voor elke transactie slaat Awin een individuele cijferreeks op met informatie over de campagne en de gebruikte apparaten. Awin verwerkt alleen zogenaamde "pseudonieme" gebruikersgegevens die u niet direct kunnen identificeren.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Volgens Awin worden de gegevens bewaard totdat de doeleinden zijn uitgevoerd en de boekhoud- en rapportageverplichtingen dit vereisen. Meer gedetailleerde informatie is niet beschikbaar op de website van het bedrijf. De gegevens worden opgeslagen op Europese servers en omdat Awin alleen pseudonieme gegevens verwerkt, is het soms niet mogelijk om informatie te verstrekken over bijvoorbeeld persoonsgegevens zoals IP-adres.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of opslag van gegevens voorkomen?

Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, hebt u uiteraard het recht om deze te allen tijde in te zien en te verwijderen. Awin slaat echter meestal alleen pseudonieme gegevens op die u niet als persoon kunnen identificeren. Toch worden er natuurlijk gegevens verzameld via cookies en als u dat niet wilt, hebt u in uw browser de mogelijkheid om cookies te beheren, te deactiveren of ook te verwijderen. Dit werkt in elke browser een beetje anders. Onder de rubriek "Cookies" vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van het Awin-partnerprogramma, is de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking deze toestemming. Volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden bij het verzamelen door het Awin partnerprogramma.

Van onze kant is er ook een gerechtvaardigd belang om het Awin-partnerprogramma te gebruiken om onze online service en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (Legitieme belangen). Wij gebruiken de trackingtool van het Awin-partnerprogramma echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie over het bedrijf Awin en de gegevensverwerking hebben kunnen verstrekken. Als u meer informatie wenst over de richtlijnen voor gegevensbescherming van Awin, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung te bezoeken. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd een e-mail sturen naar global-privacy@awin.com.

Tekst is auteursrechtelijk beschermd. Bron: Gemaakt met de gegevensbeschermingsgenerator van AdSimple

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen van onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.